Pakistani Movies

JAZBA

Views
0
0.0 rating
0 out of 5 stars (based on 0 Votes)

  •  Babar, Babrak Shah, Faryal Rana, Hina Mumtaz, Saleem Albela, Sami, Shafiq Raja, Shahid Hashmi, Sheraz Sikandar
  • December 30, 2016
  •  Asad Javed
  •  Aman Malik, Shafiq Raja
  •  Ali Sajid
  •  Urdu

Movie Trailer

Rate This Movie