Pakistani Movies

DUS KHUSHI BA MANE

Views
0
0.0 rating
0 out of 5 stars (based on 0 Votes)

  •  Alina, Babrak Shah, Dua Qureshi, Jahangir Khan, Khudaid Khan, Mumtaz Zeb, Sahiba Noor, Shahid Khan, Tawab Sarhadi
  •  June 26, 2017
  •  Arshad Khan
  •  Arshad Khan, Faisal Malik
  •  Shahkir Zeb Nowshervi
  •  Pashto

Movie Trailer

Rate This Movie