Pakistani Movies

ISHQ DI JANG

Views
0
0.0 rating
0 out of 5 stars (based on 0 Votes)

  •  Achhi Khan, Bahar, Nadeem King, Raheela Agha, Sakhawat Naz, Sana Azeem, Shafqat Cheema, Sikandar Khan, Sonia
  •  April 6, 2018
  •  Naseem Haidar Shah
  •  Ashiq Hussain, Nadeem King
  •  Ahsan Malik
  •  Abid Ali Nimbo
  •  Crime, Drama
  •  Punjabi

Movie Trailer

Rate This Movie