Pakistani Movies

THORA JEE LAY

Views
0
0.0 rating
0 out of 5 stars (based on 0 Votes)

  •  Ahsan Mohsin Ikram, Bilal Abbas, Fatima Shah Jillani, Kasim Khan, Ramsha Khan, Rizwan Ali Jaffri, Salman Faisal
  •  January 20, 2017
  •  Rafay Rashdi
  •  Mahtab Akbar Rashdi
  •  Royal Law, Suhaib Rashdi, Sumair
  •  Urdu

Movie Trailer

Rate This Movie