Pakistani Movies

SHADDAL ZAMAY

Views
0
0.0 rating
0 out of 5 stars (based on 0 Votes)

  •  Achhi Khan, Aziz Sherpao, Babar, Babrak Shah, Dilbar Munir, Dua Qureshi, Iqra Khan, Jahangir Khan, Janadad, Karina Jan, Khalida Yasmin, Naseem Pehlwan, Raheem Shehazad, Sehnaz Peshawari, Shahid Khan, Shehnaz Begum, Tariq Jamal, Zara Khan
  •  September 2, 2017
  •  Arshad Khan
  •  Arshad Khan
  •  Shakir Zeb Nowshervi
  •  Pashto

Movie Trailer

Rate This Movie